Notis Privasi

KLIK DI SINI UNTUK NOTIS PRIVASI DALAM BAHASA INGGERIS

Kami mengambil berat tentang data peribadi anda

Global MediCALL Assistance (M) Sdn Bhd. ialah syarikat berdaftar di Malaysia yang menyediakan perkhidmatan dasar seluruh negara dan rentas sempadan. Menghormati dan melindungi privasi anda adalah keutamaan tertinggi kami. Notis privasi ini menerangkan cara dan jenis data peribadi yang akan dikumpulkan, digunakan, diproses, direkodkan, dipegang, disimpan, dikongsi dan didedahkan (secara kolektif "proses") sebab data peribadi tersebut dikumpulkan dan kepada siapa data peribadi tersebut akan dikongsikan atau didedahkan. Sila baca notis ini dengan teliti. Untuk tujuan Notis Privasi ini:

“Pihak Ketiga yang Dibenarkan” bermaksud kumpulan syarikat Global MediCALL Assistance (M) Sdn Bhd., syarikat bersekutu dan berkaitan, jurubanknya, penasihat profesional, ejen, perunding, kontraktor, pembangun dan/atau pembekal aplikasi, ejen atau pembekal atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang kami putuskan perjanjian dengan;

“Global MediCALL Assistance (M) Sdn Bhd.”, “GMCA”, “kami” atau “kita” secara kolektif bermaksud, Global MediCALL Assistance (M) Sdn Bhd. (No. Syarikat 1270675-A), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai pejabat berdaftar di 24-3F,Jalan Setia Perdana BF  U13/BF,Seria 88,Seksyen U13,40170 Shah Alam,Selangor,Malaysia, anak syarikat, syarikat bersekutu dan berkaitannya;

“data peribadi” bermaksud apa-apa maklumat peribadi yang berkaitan dengan anda yang telah anda berikan kepada GMCA atau sediakan untuk GMCA;

“Maklumat Peribadi Sensitif” terdiri daripada maklumat yang berkaitan dengan kesihatan atau keadaan fizikal, perubatan atau mental anda, perbuatan atau tuduhan perbuatan kesalahan, sejarah tuntutan anda, apa-apa sabitan jenayah, data genetik atau biometrik anda, atau mana-mana maklumat peribadi yang ditetapkan sebagai itu; dan

“Perkhidmatan” terdiri daripada apa-apa komunikasi, maklumat atau produk atau perkhidmatan lain yang disediakan oleh GMCA untuk anda.

1. Pengawal Data atau Pemproses Data

Bergantung pada transaksi GMCA, ia boleh merupakan pengawal data atau Pemproses data seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkaitan. Sebagai pengawal data, kami akan mengawal, menggunakan, memproses, merekod, memegang, menyimpan, berkongsi dan mendedahkan serta bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan penggunaan data peribadi dalam kertas atau fail elektronik, apabila sebagai pemproses data, kami memproses data peribadi bagi pihak pengguna data yang lain semata-mata dan tidak memproses data peribadi untuk tujuan kami;.

2. Jenis Data Peribadi yang Dikumpulkan

Kami boleh mendapatkan data peribadi anda daripada pelbagai sumber, termasuk sistem maklumat yang Notis Privasi Soal selidik tersedia secara umum, pihak ketiga seperti broker dan rakan perniagaan, penanggung insurans lain, agensi rujukan kredit dan pencegahan penipuan, rangkaian pengiklanan, penyedia analitik, penyedia maklumat carian, penyelaras kerugian, juruukur, pengantara, syarikat kewangan premium, pihak berkuasa yang ditugaskan, peguam (jika berkenaan) dan agensi pelaporan, kami akan mengumpul dan memproses pelbagai jenis data peribadi tentang anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada) seperti berikut, yang anda telah berikan kepada kami secara sukarela:

 • Nama keluarga, nama pertama
 • Alamat
 • Tarikh lahir
 • Jantina
 • Nombor dokumen pengenalan
 • Nombor telefon
 • Alamat e-mel
 • Maklumat kad kredit/debit dan akaun bank
 • Gaya hidup dan maklumat lain
 • Nama pengguna dan kata laluan untuk mencapai Perkhidmatan kami (secara kolektif “data peribadi”)

Kami juga akan mengumpulkan apa yang berkait dan dengan persetujuan bertulis yang jelas, memproses "data peribadi sensitif” anda.

3. Penggunaan Data Peribadi Anda?

Kami akan memproses data peribadi anda untuk beberapa tujuan seperti yang tertera di bawah:

 • untuk berkomunikasi dengan anda;
 • untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda;
 • untuk pentadbiran kontrak insurans (cth., sebut harga, penajaan jamin, pengendalian tuntutan)
 • untuk pencegahan dan pengesanan penipuan seperti yang diminta oleh undang-undang yang berkenaan
 • untuk memenuhi apa-apa tanggungjawab undang-undang (cth., cukai, perakaunan dan kewajipan pentadbiran)
 • untuk mengagihkan semula risiko melalui insurans semula dan insurans bersama seperti yang terkandung di dalam undang-undang yang berkenaan
 • untuk memproses transaksi pembayaran anda dan mentadbir pemulihan hutang;
 • untuk memberi respons kepada permintaan dan pertanyaan anda;
 • untuk menjalankan aktiviti dalaman;
 • untuk pentadbiran teknikal laman web atau aplikasi kami;
 • untuk menjalankan penyelidikan/tinjauan pasaran dan analisis trend/statistik;
 • untuk memberi anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami;
 • untuk aktiviti perniagaan sah kami yang lain;
 • untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kontrak anda dengan kami;
 • untuk aktiviti profil pemasaran yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan terkini kami;
 • untuk menghantar jemputan untuk aktiviti klien/pelanggan kami;
 • untuk memproses dokumen yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami;
 • untuk menghantar surat berita, maklumat, kemas kini dan maklumat korporat kami melalui pos, panggilan suara/telefon, faks, e-mel, mesej teks atau media sosial tentang perkhidmatan kami yang kami fikir mungkin boleh menarik minat anda; dan untuk penyelenggaraan dan pengendalian rekod dan data pelanggan. (“Tujuan” secara kolektif).

Kami memerlukan data peribadi anda supaya kami boleh memberi anda Perkhidmatan kami dan untuk Tujuan tersebut, jika anda tidak mahu memberikan data peribadi kepada kami, kami mungkin tidak dapat memberikan Perkhidmatan yang anda minta, yang anda mungkin berminat, atau untuk menyesuaikan tawaran kami dengan keperluan tertentu anda.

4. Prinsip Perlindungan Data Peribadi

Kami akan memproses data peribadi anda yang diberikan kepada kami semasa anda mendaftar atau memohon atau menyatakan minat anda dalam Perkhidmatan kami dengan kebenaran tertentu anda.

Kami tidak akan memproses data peribadi tanpa kebenaran bertulis daripada anda terlebih dahulu, kecuali untuk Tujuan dan apabila ia diperlukan atau dibenarkan di bawah undang-undang Malaysia.

Jika anda berumur 18 tahun ke bawah, anda harus memastikan bahawa anda mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sah anda terlebih dahulu sebelum menggunakan Perkhidmatan kami. Mana-mana individu yang telah memberikan data peribadi mereka sebelum Notis Privasi ini dikuatkuasakan, boleh menghubungi kami melalui maklumat yang tertera di bawah untuk mengetahui jenis data peribadi yang telah diproses dan tujuan pemprosesan tersebut.

Anda akan diberi peluang untuk ‘pilih keluar’ data peribadi anda daripada digunakan bagi tujuan yang tidak berkaitan secara langsung kepada Perkhidmatan ketika kami meminta maklumat.

Kami telah melaksanakan dasar keselamatan, peraturan dan langkah-langkah teknikal untuk melindungi data peribadi anda daripada capaian yang tidak dibenarkan, penggunaan atau pendedahan yang tidak betul, pengubahsuaian yang tidak dibenarkan, pemusnahan yang salah atau kehilangan yang tidak disengajakan. Data peribadi yang kami kumpulkan akan disimpan dan disandarkan dengan selamat.

Semua pekerja dan pemproses data, yang mempunyai capaian kepada dan dikaitkan dengan pemprosesan data peribadi, bertanggungjawab menghormati kerahsiaan data peribadi anda.

Kami mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami kumpulkan, gunakan dandedahkan adalah tepat, lengkap dan terkini. Walau bagaimanapun, sebahagian besar ketepatan data peribadi bergantung pada maklumat yang anda berikan.

5. Perkongsian Maklumat

Kami akan memastikan data peribadi anda diproses dengan cara yang bersesuaian dengan tujuan yang dinyatakan di atas.

Untuk tujuan yang dinyatakan, data peribadi anda boleh didedahkan dan anda dengan ini mengizinkan pendedahan data peribadi anda kepada Pihak Ketiga yang Dibenarkan , di dalam dan di luar Malaysia, sebagai pengawal atau pemproses data pihak ketiga seperti yang berikut:

 • Pihak berkuasa awam, syarikat GMCA Group yang lain, penanggung insurans lain, penanggung insurans bersama, penanggung insurans semula, perantara/broker insurans dan bank;
 • Syarikat GMCA Group yang lain, perunding teknikal, pembangun aplikasi, pakar, peguam, pelaras kerugian, pembekal/pembaik perkhidmatan, doktor perubatan; dan syarikat perkhidmatan untuk menghentikan operasi (tuntutan, IT, pos, pengurusan dokumen); dan
 • Rangkaian pengiklan dan pengiklanan untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang tempatan dan mengikut keutamaan komunikasi anda.
 • Sekiranya berlaku apa-apa penyusunan semula pertimbangan atau sebenar, penggabungan, jualan, usahasama, penugasan, pemindahan atau pelupusan lain semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau stok kami (termasuk dalam apa-apa ketakmampuan bayar atau prosiding yang serupa; dan
 • Untuk memenuhi apa-apa kewajipan undang-undang, termasuk ombudsman yang berkenaan jika anda membuat aduan tentang produk atau perkhidmatan yang kami berikan kepada anda.

Pihak Ketiga yang Dibenarkan di atas mungkin memproses data peribadi anda di dalam dan di luar Malaysia serta Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), sentiasa tertakluk pada sekatan kontraktual tentang kerahsiaan dan keselamatan selaras dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan. Kami tidak akan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak yang tidak diberi kuasa untuk memprosesnya.

Apabila kami memindahkan data peribadi anda untuk pemprosesan di luar Malaysia atau EEA oleh syarikat GMCA Group yang lain, kami akan berbuat demikian berdasarkan peraturan korporat yang diluluskan oleh GMCA yang dikenali sebagai Piawaian Privasi GMCA (GMCA‟ BCR) yang menyediakan perlindungan mencukupi untuk data peribadi dan mengikat secara sah pada semua syarikat GMCA Group. Sekiranya BCR GMCA tidak terpakai, kami akan mengambil langkah untuk memastikan pemindahan data peribadi anda di luar Malaysia atau EEA menerima tahap perlindungan yang mencukupi seperti yang diamalkan di Malaysia dan EEA. Anda boleh mengetahui perlindungan yang kami gunakan untuk pemindahan tersebut (sebagai contoh, Klausa Kontrak Piawaian) dengan menghubungi kami seperti yang diperincikan dalam bahagian 9 di bawah.

6. Hak Anda Untuk Mencapai Data Peribadi Anda dan Mengehadkan Prosesnya

Apabila dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan, anda berhak untuk:

 • Mencapai data peribadi anda yang dipegang tentang anda dan untuk mengetahui asal-usul data, tujuan dan hujung pemprosesan, butiran pengawal data, pemproses data dan pihak yang data mungkin didedahkan kepadanya;
 • Menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa apabila data peribadi anda diproses dengan persetujuan anda;
 • Mengemas kini atau membetulkan data peribadi anda agar ia sentiasa tepat. Ketepatan data peribadi bergantung pada sejauh mana maklumat yang anda berikan;
 • Padamkan data peribadi anda daripada rekod kami jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan di atas;
 • Hadkan pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu, sebagai contoh apabila anda telah menguji ketepatan data peribadi anda, untuk tempoh yang membolehkan kami mengesahkan ketepatannya;
 • Dapatkan data peribadi anda dalam format elektronik untuk anda atau untuk penanggung insurans baharu anda; dan
 • Failkan aduan kepada kami dan/atau pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan.

Apabila dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan, anda berhak untuk membantah kami memproses data peribadi anda, atau memberitahu kami untuk berhenti memprosesnya (termasuk untuk tujuan pemasaran langsung). Sebaik sahaja anda memaklumkan kami tentang permintaan ini, kami tidak lagi memproses data peribadi anda melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Tertakluk pada beberapa pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang, anda boleh menggunakan hak ini dengan menghubungi kami seperti yang diperincikan dalam bahagian 11 di bawah dengan memberikan nama, alamat e-mel, pengenalan akaun dan tujuan permintaan anda. Anda juga boleh membuat permintaan capaian dengan melengkapkan Borang Permintaan Capaian Data yang tersedia melalui www.globalmedicallassistance.com/privasi.  Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk permintaan anda dan menolak permintaan anda dengan memberikan penjelasan bertulis untuk penolakan tersebut.

7. Pengekalan Data Peribadi Anda

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama 7 tahun dari tarikh perhubungan kontrak tamat kecuali tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

 • Maklumat polisi – 7 tahun dari tamat tempoh, penyelesaian, atau pembatalan.
 • Maklumat tuntutan – 7 tahun dari penyelesaian tuntutan
 • Maklumat aduan – 7 tahun dari penerimaan aduan

Kami tidak akan menyimpan data peribadi anda lebih lama daripada yang diperlukan dan kami akan memegangnya hanya untuk tujuan ia diperoleh dan selagi tujuan ia dikumpulkan kekal sah dan selepas itu untuk tempoh tujuh (7) tahun atau mana-mana tempoh masa yang diperlukan dan/atau dibenarkan oleh undang-undang.

8. Laman Web dan Aplikasi GMCA

GMCA menyediakan Perkhidmatannya melalui laman web dan aplikasinya. Apabila anda melawat laman GMCA dan/atau memuat turun, memasang, atau menggunakan aplikasi kami di telefon pintar, komputer atau peranti elektronik atau mudah alih anda yang lain, pelayan kami biasanya merekod maklumat tanpa nama seperti masa, tarikh dan URL permintaan.

Maklumat ini membantu GMCA untuk menambah baik struktur laman web dan aplikasinya dan memantau prestasi mereka. Dari semasa ke semasa GMCA juga mungkin menggunakan Pihak Ketiga yang Dibenarkan untuk menganalisis maklumat tanpa nama ini.

Laman web dan aplikasi GMCA mungkin memerlukan maklumat standard seperti ID log masuk, kata laluan, data peribadi anda untuk tujuan pengesahan, butiran hubungan dan nombor pengenalan. Maklumat ini diperlukan bagi GMCA untuk menyediakan perkhidmatan yang anda mohon. Anda dikehendaki mengekalkan kerahsiaan ID log masuk dan kata laluan anda yang membolehkan anda mencapai laman web dan aplikasi GMCA. Sangat ditegaskan bahawa GMCA tidak akan dapat menjamin keselamatan data peribadi jika anda mendedahkan ID log masuk dan kata laluan anda kepada sesiapa sahaja.

9. Alamat IP dan Kuki

Kami juga mengumpul alamat Protokol Internet (IP). Alamat IP diberikan kepada komputer di internet untuk mengenal pastinya secara unik dalam rangkaian global. Kami mengumpul dan menguruskan alamat IP sebagai sebahagian daripada perkhidmatan menyediakan pengurusan sesi internet dan untuk tujuan keselamatan.

Laman web kami boleh menghantar “kuki” kepada komputer anda. Kuki ialah pakej data yang membolehkan pelayan kami mengenal pasti dan berinteraksi secara lebih berkesan dengan komputer anda yang perlu meluangkan masa untuk mengenal pasti anda, yang juga memberikan kemudahan log masuk tambahan. Anda boleh mengkonfigurasi dan memperibadikan pelayar semasanya untuk menyangkal, menolak atau memadamkan kuki tersebut.

10. Pengiklanan Berdasarkan Minat

Pengiklanan Berdasarkan Minat ialah cara membuat iklan lebih berkaitan dengan anda berdasarkan data peribadi anda yang anda sediakan. Untuk memberikan anda Pengiklanan Berdasarkan Minat, kami mungkin mengumpul maklumat tentang aktiviti anda dan menggunakan maklumat itu untuk mengaitkan anda dengan satu atau lebih kategori minat yang telah ditentukan sebelumnya. Kami mungkin memberi anda iklan yang disesuaikan dengan minat anda secara berkala.

11. Bagaimana anda boleh menghubungi kami?

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang cara kami menggunakan data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui telefon, e-mel atau pos seperti berikut:

Global MediCALL Assistance (M) Sdn. Bhd.

Pegawai Perlindungan Data
Alamat: 24-3F,Jalan Setia Perdana BF  U13/BF,Seria 88,Seksyen U13,40170 Shah Alam,Selangor,Malaysia
Tel: +603 3359 6969

E-mel: DataProtectionMY@globalmedicallassistance.com

12. Berapa kerapkah kami mengemas kini notis privasi ini?

Kami sentiasa menyemak semula notis privasi ini. Kami akan memastikan versi terbaharu tersedia di laman web kami www.globalmedicallassistance.com/privasi dan kami akan terus memberitahu anda apabila terdapat perubahan penting yang boleh memberi kesan kepada anda.

Notis privasi ini dikemas kini kali terakhir pada 10/07/2016.